Witaj na oficjalnej stronie Stowarzyszenia Wyspianum

W 1997 roku na VII Zjeździe Absolwentów, grupa zapaleńców postanowiła założyć stowarzyszenie, które skupiałoby absolwentów liceum i gimnazjum - koleżanki i kolegów wielu pokoleń. Stowarzyszenie "Wyspianum" zostało zarejestrowane 29 września 1997 roku. a jego główne cele to utrzymanie więzi ze szkołą, organizowanie pomocy naukowej, materialnej i dydaktycznej dla uczniów i absolwentów, organizowanie zjazdów Wychowanków i Absolwentów Gimnazjum i Liceum.

Zapraszamy do poznania nas.Ogłoszenia

Zaproszenie na Walne Zebranie

Stowarzyszenie Absolwentów i Wychowanków Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie - „Wyspianum”, działając na podstawie §19 ust.1 Statutu zwołuje w dniu

26 kwietnia 2012 r. o godz. 18:00

Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Stowarzyszenia i zaprasza Koleżankę / Kolegę do wzięcia w nim czynnego udziału.

W przypadku, gdyby w pierwszym terminie nie uczestniczyła co najmniej połowa członków, zgodnie z §20 ust.1 pkt 2 Statutu, wyznaczamy drugi termin Walnego Zebrania na godz. 18.30 tego samego dnia.

Walne Zebranie odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Wyspiańskiego 3.


Tematyka Walnego Zebrania

  1. Sprawozdanie finansowe Zarządu za 2011 rok.
  2. Udzielenie absolutorium Zarządowi.
  3. Zmiany w statucie Stowarzyszenia.
  4. Sprawy różne.

Prezes Stowarzyszenia
„Wyspianum”
Lech Prejs